Wróżby - Tarot online - tarot-online-app.com

Por­tal Tarot Online powstał dla osób szu­ka­ją­cych odpo­wie­dzi na swoje pyta­nia, za pomocą kart tarota przez inter­net. Sta­wia­nie tarota odbywa się przez apli­ka­cję inter­netową. Do wyboru mamy konto dar­mowe lub pre­mium. Konto pre­mium zapew­nia prio­ry­te­tową inter­pre­ta­cję wróżby oraz wybór inter­pre­ta­tora. Wró­że­nie odbywa się za pomocą kart pro­stych lub odwró­co­nych.

Szczegóły strony https://tarot-online-app.com: